Bevezető

Az egynapos sebészeti ellátásra kiírt pályázaton nyertes szolgáltatók „E” feladatkódú osztályai

Az OEP finanszírozott „E” feladatkódú osztályok egynapos sebészeti ellátásai jelentés és finanszírozás szempontjából fekvőbeteg-ellátási esetnek minősülnek. Ennek megfelelően az egynapos sebészeti esetek kódolása az Adatlap kórházi (osztályos) ápolási esetről kitöltésével történik. Az adatlapon rögzített adatok pedig a Beküldési rekordkép szerint kerülnek a finanszírozási jelentésbe.

 A 10/2012.(II.28.) NEFMI rendelet úgy rendelkezik, hogy az egynapos sebészeti ellátásra kiírt pályázaton nyertes szolgáltatók „E” feladatkódú osztályain csak  a www.gyogyinfok.hu honlapon közzétett szakmai kompetencia táblázat szerinti egynapos sebészeti ellátások fogadhatók el.

Az egynapos beavatkozásokhoz rendelt HBCs csoportok a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 9. számú melléklet III. pont alatt találhatók.

A HBCS csoportokhoz rendelt – díjazás alapjául szolgáló – súlyszámokat pedig a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A 43/1999. (III. 3.) sz. Kormányrendelet 38. §  (3) pontja értelmében az aktív és a krónikus fekvőbeteg-szakellátás teljesítmény szerinti finanszírozása előre meghatározott országos díjjal történik.

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2016. évre vonatkozó TVK mennyiségét a 43/1999. (III. 3.) sz. Kormányrendelet 28/A. számú melléklete tartalmazza. A 2016. finanszírozási év (tárgyidőszak) 2015. novembertől 2016 októberig tart. A tárgyidőszakra vonatkozó TVK havi bontását a 28. számú melléklet tartalmazza a tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index táblázat alapján. A szolgáltató a szezonális indexet évente egy alkalommal, a finanszírozónak a tárgyidőszakra vonatkozó TVK értékéről szóló értesítése kézhezvételétől számított 15 napon belül határozhatja meg. Amennyiben a szolgáltató nem határozza meg a szezonális indexét, a TVK havi bontása a 28. számú mellékletben meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index figyelembevételével történik. A 28. § (1) pontja értelmében az OEP havonta legfeljebb a tárgyidőszakra megállapított TVK-nak a tárgyhónapig számolt, havi bontás szerinti időarányos része és a tárgyhónapot megelőző hónapig felhasznált TVK közötti különbözetnek megfelelő mértékű teljesítményt számol el a teljesítményegység 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti forintértékkel (a továbbiakban: alapdíj).

A 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13.§ (1) pontja értelmében intézményi várólistát az 5. számú mellékletben meghatározott ellátások (azaz kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre) esetében, valamint az Ebtv. 20. § (2) bekezdés b) pontja (azaz ha a biztosított ellátására tartós kapacitáshiány miatt nincs lehetőség) szerinti esetben kell vezetni. A várólista típus – OENO összerendelő táblázat sorolja fel a lehetséges várólista – egynapos beavatkozás párokat külön jelölve azokat a beavatkozásokat, amelyekre kötelezően vezetendő intézményi várólista.

Az OEP által külön szerződéssel finanszírozott egynapos beavatkozások minőségbiztosítási és ellátás-szervezési feltételeire vonatkozó Szabálykönyv a 2007-ben OEP által egynapos sebészeti ellátásokra kiírt pályázat 1. számú mellékleteként jelent meg. A szabálykönyvben megfogalmazottak vonatkoznak mindazon elektív (tervezett) egynapos beavatkozást végző intézmény érintett szervezeti egységére, amely az OEP-pel az egynapos beavatkozásra szerződésben áll vagy arra vonatkozó mellékszerződéssel rendelkezik.