Fogalmak

Egynapos beavatkozás

 • A beteg, vagy a beteg törvényes képviselőjének beleegyezésével végzett olyan tervezhető, tervezett (elektív), az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendeletben kihirdetett beavatkozás, amely az orvos szakképesítése, jártassága, a kötelezően előírt és szükséges infrastruktúra, a beteg ambuláns műtéti kiválasztása és kivizsgálása szempontjainak függvényében az e célra kialakított egyéb feltételrendszerekkel működő intézményben történik.
  Forrás: Az egynapos beavatkozások szabálykönyve
 • Jelentés és finanszírozás szempontjából fekvőbeteg-ellátási esetnek minősül a biztosított részére a 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben meghatározott intézményben nyújtott – a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 9. számú mellékletében meghatározottbeavatkozás, amennyiben a beteget a felvétel napján, de legkésőbb 24 órán belül hazabocsátották (egynapos beavatkozás)
  Forrás
  : 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 36. § (3)

OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód

 • Az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód
  Forrás: 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. § (b)

 BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód

 • A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód
  Forrás: 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. § (a)

HBCs (homogén betegségcsoport)

 • Az aktív fekvőbeteg szakellátási esetek osztályozási rendszere az orvos-szakmai és a ráfordítás-igényesség szerinti azonosság vagy hasonlóság alapján
  Forrás: 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. § (e)

Szakmai kompetencialista

 • Az egynapos sebészeti ellátásra kiírt pályázaton nyertes szolgáltatók „E” feladatkódú osztályain csak a www.gyogyinfok.hu honlapon közzétett szakmai kompetencia szerinti egynapos sebészeti ellátások fogadhatók el.

HBCS-k súlyszáma

 • A súlyszám alapján megállapítható, hogy
  • egy adott HBCs ráfordítás-igényessége mennyivel alacsonyabb vagy magasabb az átlagköltségnél
  • milyen a HBCs-k egymáshoz viszonyított költségigénye

  Forrás: 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 4. § (4)

 • A homogén betegségcsoportokhoz rendelt aktív minősítésű fekvőbeteg-ellátási tevékenység súlyszámértékeit, normatív ápolási idejét és határnapjait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (Megj.: HBCS 5.0 törzs)
  Forrás: 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. § (1)
 • Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítésű osztályain nyújtott ellátás esetében a 3. számú mellékletben foglalt homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban.
  Forrás: 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1. § (1)

 Alapdíj

 • Egy teljesítményegység forintértéke
  • a) az e rendeletben előírt tételes díj,
  • b) az a) pont hiányában a teljesítmények trendszámításán alapuló, az egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által előre meghirdetett összeg,
  • c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában, a költségvetésben rendelkezésre álló havi keret és az országos teljesítmények hányadosa.

  Forrás: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6. § (2)

Teljesítménydíj

 • Az alapdíj és a teljesítmény szorzata
  Forrás:
  43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § (h)

Teljesítményvolumen

 • Önálló elszámolási tételként elszámolható, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási egységek teljesítményértékeinek mennyisége
  Forrás: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § (o)

Teljesítményvolumen keret

 • A teljesítményvolumen keretet (a továbbiakban: TVK) a járóbeteg-szakellátásra – ideértve a 32. § szerinti CT, MRI vizsgálatokat is – és az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozóan éves szinten, valamint időarányosan – az ellátási igények változásának figyelembevételével – havi bontásban kell meghatározni. A tárgyidőszakra vonatkozó TVK havi bontását a 28. számú melléklet tartalmazza az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index alapján. A tárgyidőszakra vonatkozó TVK havi bontása a szolgáltató által megadott szezonális index alapján történik, azzal, hogy az egyes hónapra vonatkozó szezonális index nem haladhatja meg a havi országos szezonális index 20 százalékkal növelt vagy csökkentett mértékét, és a tizenkét havi összes százalékos index összege nem térhet el a 100 százaléktól. A szolgáltató a szezonális indexet évente egy alkalommal, a finanszírozónak a tárgyidőszakra vonatkozó TVK értékéről szóló értesítése kézhezvételétől számított 15 napon belül határozhatja meg. Amennyiben a szolgáltató nem határozza meg a szezonális indexét, a TVK havi bontása a 28. számú mellékletben az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index figyelembevételével történik.
  Forrás: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § (2)
 • Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében a (2) bekezdés szerinti TVK mennyiségét az egyes egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában a 28/A. számú melléklet határozza meg.
  Forrás: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § (3a)
 • A tárgyidőszakra megállapított TVK-t a tárgyidőszak szerinti hónapokra vonatkozóan jelentett szolgáltatói teljesítmények elszámolásában kell alkalmazni.
  Forrás: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § (8)
 • Az OEP havonta legfeljebb a tárgyidőszakra megállapított TVK-nak a tárgyhónapig számolt, havi bontás szerinti időarányos része és a tárgyhónapot megelőző hónapig felhasznált TVK közötti különbözetnek megfelelő mértékű teljesítményt számol el a teljesítményegység 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti forintértékkel (a továbbiakban: alapdíj).
  Forrás: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28 § (1)

Jelentés

 • Az intézmény az aktív és a krónikus, a nappali kórházi, a kúraszerű ellátás, a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás, illetve az egynapos beavatkozási esetekről, továbbá a kórházban elhunyt beteg boncolásáról – a 14. számú melléklet szerinti adattartalommala tárgyhót követő hónap 5. napjáig jelentést küld az OEP-nek.
  Forrás: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 37. § (7)
 • Az OEP megküldi az intézetek teljesítményét a feldolgozás eredményével együtt az egyéb térítési kategóriák szerinti finanszírozást végző szervezeteknek, továbbá a teljesítést követő hónap 25. napjáig az egészségügyi szolgáltatók részére a saját jelentésük feldolgozásának eredményét.
  Forrás:
  43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 37. § (7)
 • Rekordkép: az egészségügyi szolgáltatás teljesítéséről készítendő jelentés formailag és tartalmilag meghatározott egysége
  Forrás: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § (e)